ฉันจะเปลี่ยนเนื้อหาสาระของโฆษณาของฉันได้อย่างไร?

ให้บันทึกเข้าที่แผงควบคุมของคุณ ทำการแก้ไข และบันทึกการเปลี่ยนแปลงนั้นไว้