CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ BIZIDEX LÀ GÌ?

Chúng Tôi Cung Cấp Một Bảo Lãnh Tiền Lại 100% Nếu Bạn Hủy Bỏ Trong Vòng 30 Ngày. Sau 30 Ngày, Bạn Có Thể Hủy Bỏ Bất Cứ Lúc Nào, Tuy Nhiên, Chúng Tôi Không Cung Cấp Dịch Vụ Hoàn Trả. Nếu Bạn Hủy Bỏ Sau 30 Ngày Đầu Tiên, Bạn Sẽ Tiếp Tục Nhận Được Những Dịch Vụ Mà Bạn Đã Trả Tiền Cho Tháng Đó, CỘNG Một Tháng Miễn Phí, Và Đăng Ký Của Bạn Sẽ Hết Hạn Vào Cuối Chu Kỳ. Sau Khi Đăng Ký Của Bạn Đã Hết Hạn, Dịch Vụ Của Bạn Sẽ Được Hạ Cấp Xuống Một Thành Viên Đăng Ký Miễn Phí.