TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC QUẢNG CÁO CỦA TÔI ĐƯỢC XEM BAO NHIÊU LẦN?

...
Khách Hàng Của Kế Hoạch Cơ Bản Và Kế Hoạch Nâng Cao Sẽ Có Quyền Truy Cập Vào Cơ Sở Báo Cáo Tại Thời Điểm Thực Từ Bảng Điều Khiển Của Họ. Bạn Sẽ Thấy Thống Kê Về Tiến Độ Lưu Lượng Bizidex, Sự Tiến Hóa Xếp Hạng Và Lưu Lượng Đã Được Tạo Ra Tổng Thể Trên Trang Web Của Chúng Tôi Phản Ánh Các Tài Khoản Của Bạn.